header

Собствено Търсене

Сряда, 11 Декември 2019    - КОНТАКТИ -    plovdivmedia@yahoo.comНовина от категория Пловдив

"Тия мо­и­те жи­ва ис­кат да ме изя­дат!", оп­лак­вала се Ван­га

Размер на шрифта: A+ /  нормален /  A-

Видяна: 48251 пъти


PlovdivMedia - "Тия мо­и­те жи­ва ис­кат да ме изя­дат!", оп­лак­вала се Ван­га

"Най-скром­ни­ят ми­ли­о­нер в Бъл­га­рия!" - та­ка на­ри­чат Ван­га в Ру­сия. Сен­за­ци­он­но тв раз­с­лед­ва­не го­во­ри от­к­ри­то по най-неп­ри­ят­на­та те­ма за про­ро­чи­ца­та при­жи­ве - па­ри­те. Ако до­се­га сте слу­ша­ли ис­то­рии за ми­ли­он или два, при­гот­ве­те се за мно­го по-шо­ки­ра­ща су­ма. Два­де­сет и пет (25!) ми­ли­о­на до­ла­ра е ус­пя­ла да ос­та­ви след се­бе си пет­рич­ка­та яс­но­вид­ка, твър­ди рус­ко­то раз­с­лед­ва­не.
Скан­дал­ни­ят филм със заг­ла­вие "Ми­ли­о­ни­те на Ван­га" за­поч­ва с края на про­ро­чи­ца­та - ав­густ 1996 г. Де­сет­ки хи­ля­ди, на­че­ло с пре­зи­ден­та д-р Же­лю Же­лев, це­ли­ят ми­нис­тер­с­ки ка­би­нет, пред­се­да­те­лят на На­род­но­то съб­ра­ние, глав­ни­ят про­ку­рор на ре­пуб­ли­ка­та, мно­го де­пу­та­ти, чуж­ди дип­ло­ма­ти, твор­ци, как­то и ед­ри биз­нес­ме­ни са не­у­те­ши­ми в Ру­пи­те на 40-гра­ду­со­ва же­га. Же­ни и стар­ци при­па­дат, ня­ма въз­дух. Ван­га уми­ра. След смърт­та й за­поч­ва ис­тин­с­ка­та вой­на за нас­лед­с­т­во­то й, ко­я­то мно­зи­на счи­тат за ис­тин­с­ка све­ти­ца.
"Ис­ти­на­та е, че е би­ла ми­ли­о­нер­ка - зла­то, кеш, со­лид­ни бан­ко­ви смет­ки, ко­и­то ос­та­вя след се­бе си. Но къ­де оти­ва има­не­то, към ко­е­то всич­ки про­тя­гат ръ­ка?", пи­та чуж­дес­т­ран­но­то раз­с­лед­ва­не. "Нас­лед­с­т­во­то на Ван­га е 25 ми­ли­о­на до­ла­ра", от­си­ча Люд­ми­ла Ким, рус­ка­та ле­чи­тел­ка, яс­но­вид­ка и близ­ка при­я­тел­ка на Ван­ге­лия.
При бру­тал­на­та ин­ф­ла­ция и фи­нан­со­вия ко­лапс на 90-те го­ди­ни ав­то­ри­те пре­из­чис­ля­ват су­ма­та на 37 ми­ли­ар­да(!) де­но­ми­ни­ра­ни ле­ва. "Но от­къ­де у сел­с­ка­та гле­дач­ка по­доб­но бас­нос­лов­но бо­гат­с­т­во?", пи­тат се те.
За поч­ти 6 де­се­ти­ле­тия вра­чу­ва­не Ван­га е по­мог­на­ла на 1 ми­ли­он ду­ши. Вхо­дът за бъл­га­ри е по 10 ле­ва, а на ден са ми­на­ва­ли не по-мал­ко от 30 чо­ве­ка, мо­же и двой­но по­ве­че. За чуж­ден­ци так­са­та е съв­сем дру­га. По 50 до­ла­ра. Те­зи так­си, 10 лв. за бъл­га­ри­те и 50 до­ла­ра за чуж­ден­ци­те, са ми­ни­мал­ни. Все­ки да­ва кол­ко­то мо­же и за­то­ва фи­нан­со­ви­ят по­ток е поч­ти не­въз­мо­жен за сле­де­не и ос­че­то­во­дя­ва­не.
На ар­хи­вен ка­дър във фил­ма се виж­да как на про­ро­чи­ца­та й да­ват 500 до­ла­ра. "И по­тъ­ват в без­дън­ния джоб", от­бе­ляз­ват рус­ки­те ав­то­ри. Биз­нес­ме­ни и по­ли­ти­ци да­ват най-мно­го, но­сят пач­ки за съ­вет.
"Най-мно­го дал ци­ган­с­ки­ят ба­рон Цве­те­лин Кън­чев - ми­ли­он и по­ло­ви­на дой­че мар­ки", твър­ди раз­с­лед­ва­не­то. Са­ми­ят Кън­чев приз­на­ва, че е дал бас­нос­лов­на­та су­ма на Ван­га. Тя из­ле­ку­ва­ла най-го­ля­ма­та му дъ­ще­ря от без­п­ло­дие и по то­зи на­чин го да­ри­ла с про­дъл­жа­ва­не на ро­да.
Но не всич­ко ос­та­ва в къ­ща­та и смет­ки­те на Ван­га. За от­ри­ца­тел­но вре­ме в бю­дже­та вли­зат 9 ми­ли­о­на до­ла­ра, ко­и­то бър­зо се ин­вес­ти­рат об­рат­но в ра­йо­на. Стро­ят се пъ­ти­ща, хо­те­ли, гос­тил­ни­ци, ви­ли, по­доб­ря­ва се дос­тъ­път до ту­рис­ти­чес­ки­те за­бе­ле­жи­тел­нос­ти и ра­йо­нът про­цъф­тя­ва. Бъл­га­рия пе­че­ли най-мал­ко 100 ми­ли­о­на до­ла­ра пок­рай Ван­га.
Къ­де оти­ват оба­че лич­ни­те бо­гат­с­т­ва на про­ро­чи­ца­та?
Офи­ци­ал­но­то нас­лед­с­т­во на Ван­ге­лия е ка­те­го­рич­но. "За­ве­ща­вам всич­ко на бъл­гар­с­ка­та дър­жа­ва", пи­ше вът­ре. Вмес­то под­пис, тъй ка­то яс­но­вид­ка­та не мо­же да пи­ше, има пръс­тов от­пе­ча­тък от па­ле­ца й. "И за ни­кой не ос­та­на ко­пей­ка", из­тък­ва раз­с­лед­ва­не­то. "За нас­лед­ни­ци­те то­зи до­ку­мент е фал­шив и е ин­с­це­ни­ров­ка на пра­ви­тел­с­т­во­то, ко­е­то ис­ка да за­па­зи всич­ко за се­бе си", твър­ди рус­ки­ят ад­во­кат Ти­мур.
За нас­лед­ни­ци­те (три­те де­ца на сес­т­ра й Люб­ка) бо­гат­с­т­во­то на Ван­га е дос­та­тъч­но го­ля­мо, че да се сбо­рят по­меж­ду си и с дър­жа­ва­та. А ня­кол­ко ми­ли­о­на от има­не­то на Ван­га из­чез­ват със са­мо­лет в САЩ с бив­шия про­ку­рор на Пет­рич и не­ин "оси­но­вен" син Ди­ми­тър Въл­чев, кой­то уп­рав­ля­ва фон­да през 1996 г., и Ема­ну­ил Де­ве­джи­ев, кмет на Мел­ник по то­ва вре­ме, свър­зан с тай­ни­те служ­би. А ос­та­на­ли­те па­ри? Те из­чез­ват без­с­лед­но, ся­каш ни­ко­га не ги е има­ло. Мо­же би са­ма­та Ван­га пред­по­чи­та да е та­ка.
Ди­ми­тър На­по­ле­о­нов, пър­ви­ят пред­се­да­тел на фон­да­ция "Ван­га", раз­к­ри­ва шо­ки­ра­ща ат­мос­фе­ра в къ­ща­та на про­ро­чи­ца­та."Кой­то бе­ше бли­зо до Ван­га, се въз­пол­з­ва­ше от то­ва. Най-мно­го я гра­бе­ха оба­че род­ни­ни­те й. За­що ня­кой не взе­ме да про­ве­ри на­ис­ти­на къ­де са й ва­лут­ни­те книж­ки. Ван­га има­ше три книж­ки, в ле­во­ва­та има­ше по­не 12 ми­ли­о­на и не­що. Те оти­до­ха в дър­жа­ва­та, а дру­ги­те, мар­ки­те и до­ла­ри­те, къ­де са? Ни­кой не знае! А пос­ле се кра­де­ше и от па­ри­те на фон­да­ци­я­та...", тъ­жен е На­по­ле­о­нов.
"Мно­го му се до­ве­ря­вам на Ди­ми­тър", чес­то пов­та­ря­ла ба­ба Ван­га. В слу­чая не го­во­ри за съп­ру­га си, а за оси­но­ве­ния й син Мит­ко. Пет­рич­ка­та про­ро­чи­ца та­ка и не ско­лас­ва да офор­ми офи­ци­ал­ни­те до­ку­мен­ти. И ма­кар да счи­та Мит­ко Въл­чев за свой син, в очи­те на за­ко­на той не е та­къв.
"Тия мо­и­те жи­ва ис­кат да ме изя­дат!", оп­лак­ва се Ван­га. Тя "виж­да­ла" как я кра­дат близ­ки­те й, но мъл­ча­ла. Усе­ща­ла как сес­т­ра й Люб­ка взе­ма па­ри­те от ма­са­та и ги крие зад ди­ва­на, но не се обаж­да­ла. "Зла­то ли ке пи­е­те, ко­га свър­ши во­да­та?", гор­чи­во пи­та тя при­жи­ве. блиц

Публикувана на
10 Август 2019 годинаОще статии


Най-четени
Ученици садиха...

[b]Коледа вече е в двора на СУ „Найден Геров” в „Столипиново”. Момчетата, директорът и гардът на школото грабнаха мотики в голямото междучасие, за да засадят в лехата край спортното игрище 3 бели...

Кметът на...

Кметът на район „Северен“ Стоян Алексиев чете приказки на ученици от НУ „Христо Ботев“. Той бе поканен от директора Иван Пенев. Инициативата е по повод Националната седмица на четенето, организирана...

Стоян Алексиев...

Благотворителна акция проведе кметът на район „Северен“ Стоян Алексиев съвместно с „Обединена млечна компания” ЕАД. Над 1000 кофички плодово кисело мляко от марката „Верея”-с парченца вишна и с...

Нови барбекюта...

Две нови барбекюта бяха монтирани в „Лаута”. Това стана след като преди 20-тина дни при вандалски акт в парка бе разрушено едно от тях. Още тогава кметът на „Тракия” Костадин Димитров обеща счупеното...

Издател - "Пловдив Медия" ООД     КОНТАКТИ     Общи условия
 
BgTop100.com | BgChart.net | BGtop.net | 4BG.info